5 Cách học thuộc thơ nhanh và nhớ lâu hơn cho học sinh

6 mẹo học thuộc lòng bài nhanh cho kì thi | Ghi nhớ mọi thứ trong 1 ngày
6 mẹo học thuộc lòng bài nhanh cho kì thi | Ghi nhớ mọi thứ trong 1 ngày

Mách bạn 5 cách học thuộc thơ nhanh và nhớ lâu hơn

10:27 21/02/2022

<p><span style=”font-weight: 400;”>Trong cuộc đời của mỗi người học sinh th&igrave; nỗi sợ lớn nhất ắt hẳn l&agrave; việc học thuộc những b&agrave;i thơ d&agrave;i. V&agrave; đương nhi&ecirc;n để thuộc được những b&agrave;i thơ ấy kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều đơn giản nếu kh&ocirc;ng biết </span><span style=”color: #3598db;”><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-hoc-thuoc-tho-nhanh” target=”_blank” rel=”noopener”><strong>c&aacute;ch học thuộc thơ nhanh</strong></a></span><span style=”font-weight: 400;”>. Khi biết được những </span><strong>c&aacute;ch học thuộc thơ</strong><span style=”font-weight: 400;”> th&igrave; bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, ngo&agrave;i ra c&ograve;n gi&uacute;p bạn cải thiện m&ocirc;n ngữ văn hiệu quả. C&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu ngay qua b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y nh&eacute;.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/21022022/41024c42-d2f7-417c-b7d9-ee934128ed5a.jpeg” alt=”C&aacute;ch học thuộc thơ nhanh gi&uacute;p tiết kiệm thời gian” width=”600″ height=”400″ /><br /><em>Tổng hợp những c&aacute;ch học thuộc thơ nhanh tiết kiệm thời gian</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch học thuộc thơ nhanh- chọn kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Một kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh sẽ l&agrave; nơi gi&uacute;p bạn </span><strong>học thuộc thơ nhanh</strong><span style=”font-weight: 400;”> nhất. Ở kh&ocirc;ng gian n&agrave;y bạn c&oacute; thể tập trung học thuộc một c&aacute;ch tuyệt đối m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố t&aacute;c động xung quanh. Colearn hướng dẫn bạn chọn kh&ocirc;ng gian ph&ugrave; hợp với </span><strong>c&aacute;ch học thuộc thơ hiệu quả</strong><span style=”font-weight: 400;”>:</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Đem s&aacute;ch vở ra c&ocirc;ng vi&ecirc;n: H&atilde;y chọn những g&oacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n vắng người, c&acirc;y xanh sẽ đem đến sự trong l&agrave;nh gi&uacute;p bạn học thuộc thơ dễ d&agrave;ng hơn.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Một g&oacute;c học tập tại nh&agrave;: Đầu ti&ecirc;n bạn cần sắp xếp gọn g&agrave;ng g&oacute;c học tập, bạn cũng c&oacute; thể trang tr&iacute; cho b&agrave;n học th&ecirc;m lung linh tạo cảm hứng để &aacute;p dụng </span><strong>mẹo học thuộc thơ nhanh</strong><span style=”font-weight: 400;”> th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Thư viện: Đ&acirc;y l&agrave; địa điểm th&iacute;ch hợp cho việc học thơ của bạn, một kh&ocirc;ng gian gần như t&aacute;ch biệt khỏi tiếng ồn sẽ gi&uacute;p bạn tập trung v&agrave;o học thuộc hiệu quả hơn. H&atilde;y t&igrave;m kiếm những thư viện gần nh&agrave; hoặc đến thư viện trường để &aacute;p dụng c&aacute;ch học thuộc thơ n&agrave;y nh&eacute;.</span></li> </ul> <p><em><span style=”font-weight: 400;”><br />Xem th&ecirc;m: <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tat-ca-cac-mon-hoc” target=”_blank” rel=”noopener”>M&Aacute;CH BẠN 10 C&Aacute;CH HỌC GIỎI TẤT CẢ C&Aacute;C M&Ocirc;N HỌC TR&Ecirc;N TRƯỜNG</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Hiểu r&otilde; nội dung t&aacute;c phẩm</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Trước khi &aacute;p dụng </span><strong>c&aacute;ch học thuộc b&agrave;i thơ nhanh nhất</strong><span style=”font-weight: 400;”>, th&igrave; trước ti&ecirc;n bạn cần hiểu r&otilde; nội dung b&agrave;i thơ đ&oacute;. Th&ocirc;ng thường c&aacute;c bạn học sinh đều mở vở ghi ch&eacute;p v&agrave; sau đ&oacute; học từ đầu đến cuối, kh&ocirc;ng hiểu được nội dung t&aacute;c phẩm, dẫn đến việc buồn ngủ v&agrave; kh&ocirc;ng nhớ được nội dung b&agrave;i thơ. Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen” target=”_blank” rel=”noopener”>gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể cải thiện năng lực hiệu quả nhất.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/21022022/cach-hoc-thuoc-tho-3v67Fo.jpg” alt=”C&aacute;ch học thuộc thơ nhanh l&agrave; phải hiểu được nội dung b&agrave;i thơ” width=”600″ height=”400″ /><br /><em>Để học thuộc nhanh bạn cần hiểu nội dung b&agrave;i thơ chuẩn bị học</em></span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Nếu bạn học b&agrave;i nhưng kh&ocirc;ng hiểu nội dung t&aacute;c phẩm th&igrave; dễ dẫn đến t&igrave;nh trạng học vẹt, học cho xong nhưng kh&ocirc;ng hiểu s&acirc;u t&aacute;c phẩm. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc học vẹt chỉ gi&uacute;p n&atilde;o bộ ghi nhớ được thời gian ngắn, kh&ocirc;ng nhớ s&acirc;u v&agrave; l&acirc;u. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy trước khi bắt đầu học thuộc bất kỳ t&aacute;c phẩm n&agrave;o th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; hiểu chi tiết t&aacute;c phẩm.&nbsp;</span></p> <h2><strong>Sử dụng sơ đồ tư duy cho c&aacute;ch học thuộc thơ</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Một trong những </span><strong>c&aacute;ch học thuộc thơ nhanh</strong><span style=”font-weight: 400;”> m&agrave; Colearn khuy&ecirc;n c&aacute;c bạn học sinh n&ecirc;n sử dụng ch&iacute;nh l&agrave; sơ đồ tư duy. Kh&ocirc;ng phải </span><strong>học thuộc l&ograve;ng b&agrave;i thơ</strong><span style=”font-weight: 400;”> l&agrave; bắt buộc học sinh phải nhớ từng chữ chi tiết, m&agrave; việc học thuộc ở đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p cho bạn ghi nhớ những &yacute; ch&iacute;nh v&agrave; tự ph&acirc;n bổ những &yacute; phụ.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Mỗi một đoạn thơ bạn cần x&aacute;c định được nội dung ch&iacute;nh cần ghi nhớ, sau đ&oacute; gạch ch&acirc;n những nội dung n&agrave;y. Tiếp theo ch&uacute;ng ta sẽ hệ thống những &yacute; lớn đến &yacute; nhỏ để đảm bảo kh&ocirc;ng s&oacute;t bất kỳ &yacute; n&agrave;o trong b&agrave;i thơ. V&agrave; cuối c&ugrave;ng những &yacute; đ&oacute; được h&igrave;nh th&agrave;nh sơ đồ tư duy gi&uacute;p học sinh học thuộc thơ một c&aacute;ch đơn giản.</span></p> <p><em><span style=”font-weight: 400;”>Xem th&ecirc;m: <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-day-som-hoc-bai-khong-buon-ngu” target=”_blank” rel=”noopener”>Top 5 c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ hiệu quả nhất</a></strong></span></span></em></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/21022022/cach-de-hoc-thuoc-tho-nhanh-5mIQPm.jpg” alt=”C&aacute;ch học thuộc b&agrave;i thơ nhanh bằng sơ đồ tư duy rất hiệu quả” width=”600″ height=”400″ /><br /><em>Sử dụng sơ đồ tư duy gi&uacute;p bạn hệ thống kiến thức được chi tiết hơn</em></span></p> <h2><strong>Học nh&oacute;m c&ugrave;ng bạn b&egrave;</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Họp nh&oacute;m c&ugrave;ng bạn b&egrave; sẽ gi&uacute;p n&acirc;ng cao hiệu quả cho việc ghi nhớ những b&agrave;i thơ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; bạn sẽ cảm thấy hứng th&uacute; khi &aacute;p dụng </span><strong>c&aacute;ch học thuộc l&ograve;ng thơ nhanh. </strong><span style=”font-weight: 400;”>Ngo&agrave;i ra, khi học c&ugrave;ng bạn b&egrave; sẽ dễ kiểm tra ch&eacute;o việc học của nhau, c&ugrave;ng nhau chia sẻ về những b&iacute; quyết học thuộc nhanh v&agrave; hiệu quả. Đồng thời, c&aacute;c em học sinh c&oacute; thể tham khảo <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/thu-vien” target=”_blank” rel=”noopener”>thư viện b&agrave;i giảng</a></strong></span> của Colearn với đầy đủ t&agrave;i liệu, chuy&ecirc;n đề v&agrave; đề thi của tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học từ lớp 6 – lớp 12. Nhờ vậy, c&aacute;c em c&oacute; thể ghi nhớ kiến thức trọng t&acirc;m nhanh hơn.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Tuy nhi&ecirc;n khi họp nh&oacute;m bạn cần lưu &yacute; rằng tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều thật sự nghi&ecirc;m t&uacute;c cho việc học. N&ecirc;n chọn những bạn học c&oacute; c&ugrave;ng &yacute; ch&iacute; ph&aacute;t triển, tinh thần cầu tiến trong học tập, chọn được những th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; ti&ecirc;u ch&iacute; tr&ecirc;n th&igrave; bạn sẽ c&oacute; th&ecirc;m động lực khi học thuộc thơ nhanh.&nbsp;</span></p> <p><em><span style=”font-weight: 400;”>Xem th&ecirc;m: <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-chong-buon-ngu-khi-hoc-bai” target=”_blank” rel=”noopener”>7 C&Aacute;CH CHỐNG BUỒN NGỦ CỰC KỲ HIỆU QUẢ TRONG KHI HỌC B&Agrave;I</a></strong></span></span></em></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/21022022/cach-hoc-thuoc-bai-tho-nhanh-sVPmpN.jpg” alt=”Họp nh&oacute;m l&agrave; c&aacute;ch học thuộc thơ nhanh” width=”600″ height=”400″ /><br /><em>Sử dụng việc họp nh&oacute;m cho việc học thuộc thơ</em></span></p> <h2><strong>D&aacute;n b&agrave;i thơ ở nơi dễ thấy</strong></h2> <p><strong>C&aacute;ch học thuộc thơ nhanh v&agrave; nhớ l&acirc;u</strong><span style=”font-weight: 400;”> ch&iacute;nh l&agrave; bạn n&ecirc;n d&aacute;n những b&agrave;i thơ ấy ở nơi dễ thấy trong nh&agrave; hoặc bất kỳ đ&acirc;u. H&atilde;y thử viết những b&agrave;i thơ tr&ecirc;n trang giấy m&agrave;u v&agrave; d&aacute;n tất cả những nơi bạn thường xuy&ecirc;n thấy như tr&ecirc;n tường ở b&agrave;n học, cửa ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng kh&aacute;ch,… Mỗi lần đi ngang qua, bạn chỉ cần nh&igrave;n những t&aacute;c phẩm thơ một lần đ&atilde; t&iacute;ch lũy được th&ecirc;m một lần học thơ. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/giai-bai-tap” target=”_blank” rel=”noopener”>giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để hiểu c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập quan trọng để n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y giống như việc bạn sẽ học thuộc thơ thụ động, những b&agrave;i thơ sẽ được n&atilde;o bộ ghi nhớ thụ động. </span><strong>Phương ph&aacute;p học thuộc thơ</strong><span style=”font-weight: 400;”> n&agrave;y được Colearn khuy&ecirc;n sử dụng khi bạn c&oacute; nhiều b&agrave;i thơ cần nhớ nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; nhiều thời gian.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; 5 </span><strong>c&aacute;ch học thuộc thơ nhanh</strong><span style=”font-weight: 400;”> gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; thể nhớ l&acirc;u một b&agrave;i thơ. Bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng c&aacute;ch học n&agrave;y cho bất kỳ chương tr&igrave;nh của mọi cấp học, hoặc &aacute;p dụng cho những b&agrave;i thơ b&ecirc;n ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh học đều đạt hiệu quả cao. B&acirc;y giờ h&atilde;y nhanh ch&oacute;ng vận dụng c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y v&agrave; xem sự hiệu quả của n&oacute; nh&eacute;.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>

Chia sẻ

Bạn đang xem bài viết: 5 Cách học thuộc thơ nhanh và nhớ lâu hơn cho học sinh. Thông tin do damri.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts